Algemene voorwaarden Vletverhuur

Algemene voorwaarden:

De elektronische reservering geldt als juridische wilsovereenstemming. De schriftelijke bevestiging van de huurovereenkomst is een administratieve bevestiging. Bij aanvang van de huurperiode zal de verhuurder het verhuurde aan de huurder leveren. De huurder dient voor vertrek het gehuurde  altijd te controleren. Indien er inventaris mist, of er gebreken zijn dient de huurder dit direct te melden aan de medewerker van Vletverhuur. Voor vertrek wordt het huurcontract getekend door beide partijen.

Veiligheid:
Huurder dient zich te houden aan de regels die de Nederlandse wet voorschrijft en die gelden aan en op het water. In het kader van de veiligheid dienen de huurders en bemanningsleden de aanwijzingen van de medewerkers van Vletverhuur strikt op te volgen. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders of hun begeleiders. De verhuurder behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in te grijpen c.q. uitvaart verder te verbieden zonder recht op restitutie van de huurprijs.

Tijdens de huurperiode is de huurder veranwoordelijk voor de algemene orde en veiligheid van zichzelf en derden.

–              Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen en de vaarrichting aanhouden zoals vermeld op de eventuele routekaarten,

–              Huurder dient zich te houden aan verkeersborden/lichten,

–              Huurder dient rekening te houden met medegebruikers op het water, m.n. bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes,

–              Het is verboden aan te meren onder en aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten,

–              Rondvaartboten, zeilboten zonder motor, vrachtschepen, beroepsvaartuigen en alle schepen groter dan 10 meter hebben ten alle tijden voorrang,

–              Verhuurder wijst expliciet op gevaar van inklemmen van ledematen tussen vaartuig en andere objecten,

–              Ouders dienen toezicht te houden op minderjarige kinderen en zijn verantwoordelijk,

–              Verhuurder adviseert altijd zwemvesten te dragen voor diegene die niet goed/voldoende kunnen zwemmen. Deze kunnen tegen meerprijs kunnen worden gehuurd,

–              Het maximaal opvarenden per boot mag niet worden overschreden.

 

Aansprakelijkheid:
De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel, overlijden, of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Huurder gebruikt het gehuurde volledig op eigen risico. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld van of door de verhuurder.

Vaargebied:

Het gehuurde is bestemd voor gebruik in het door de verhuurder aangegeven vaargebied: de Dintel, Mark-vliet kanaal, Mark, Steenbergsche vliet en Roosendaalsche vliet. Het is te allen tijde strikt verboden het door verhuurder aangegeven vaargebied te verlaten of door de sluis te varen naar het Volkerak.

Verzekering:

Voor de vaartuigen is een verzekering afgesloten voor schade aan derden. Een en ander volgens de algemene watersportpolis voorwaarden. Verdere gegevens op aanvraag. Huurder en opvarenden varen op eigen risico en voor  eigen risico, verhuurder is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel. Het eigen risico van de verzekeringen bedraagd 350,= per gebeurtenis.

Elke schade welke is ontstaan tijdens de huurperiode dient te worden gemeld. De volledige reparatiekosten van deze schade zullen moeten worden vergoed. Bij verlies van onderdelen of toebehoren dient de volledige nieuwwaarde vergoed te worden. Bij omslaan door eigen schuld worden bergingskosten, sleepkosten en eventuele andere schadeposten in rekening gebracht. Het gehuurde valt onder de verantwoording van degene op wiens naam wordt gehuurd.

Als waarborgsom wordt 100,- euro gerekend, deze is vooraf betaald.

Annuleren;

In het geval van annulering 48 uur voor de afgesproken datum, door de huurder zal het huurbedrag inclusief de waarborgsom worden terugbetaald met inhouding van 30,- kosten.  In het geval van annulering door de verhuurder wordt het volledige huurbedrag inclusief de waarborgsom worden terugbetaald zonder inhoudingen.

Vernieling:
Bij moedwillige vernieling of vermoeden van moedwillige vernieling of ontvreemding van het gehuurde en/ of schade aan derden zal ten allen tijden aangifte worden gedaan bij de politie.

Alcohol/drugs gebruik:
De consumptie van overmatig alcohol aan boord van de sloepen is niet toegestaan. Meenemen en/of gebruik van drugs en andere verdovende middelen is te allen tijden verboden.

Vaarbewijs:
Een vaarbewijs is niet verplicht voor de huur van sloepen. Wel dient de schipper meerderjarig zijn.

Afvaart en inleveren;
U krijgt het gehuurde schoon mee. Bij retournering dient het gehuurde schoon, compleet en op tijd te worden teruggebracht.  Mocht hieraan niet zijn voldaan, is huurder aan verhuurder €25,-  schoonmaakkosten verschuldigd. Bij ernstige vervuiling zullen de totale schoonmaakkosten op de huurder worden verhaald.

Bij inlevering van het gehuurde na het overeengekomen tijdstip van retournering, wordt aanvullend €25,- huur per halfuur gerekend, tenzij de verlate teruggave aantoonbaar niet aan de huurder kan worden toegerekend.

Indien het gehuurde door de verhuurder moet worden afgesleept, komen de afsleep kosten geheel voor rekening van de huurder, tenzij er afgesleept moet worden wegens een mechanisch gebrek aan het gehuurde. De minimale kosten hiervoor zullen 120,- euro bedragen.

Huurperiode:

Vertrektijd/ophaaltijd
Dinsdag – Vrijdag 08.00 en 09.00 uur.
Weekend 09:00 en 10:00 uur.

Retourtijd
tot 17.00. Afwijkende periodes en/of tijden in overleg.

Aanvullende Regels en bepalingen:

– Legitimeren is verplicht met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart;
– Het is huurder verboden aan wedstijden deel te nemen, andere vaartuigen te slepen, te varen  boven windkracht 6 of tijdens onweersbuien.

– De huurder is het niet toegestaan het vaartuig aan anderen te lenen of te verhuren,

– De huurder mag geen afval of brandstof lozen of anderszins het milieu vervuilen.

– Het is niet toegestaan het per sloep maximaal toegestane aantal personen te overschrijden.